Ogłoszenie!

Prosimy wszystkich Rodziców o dokładne zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w warunkach pandemii Covid-19 w Niepublicznym Przedszkolu „Miś” zamieszczonymi poniżej oraz z oświadczeniem, które będzie niezbędne do powrotu, pobytu dziecka w przedszkolu.
Zainteresowanych rodziców powrotem dzieci do placówki i zadeklarowanie obecności prosimy do czwartku 4 czerwca 2020r do godz. 17.00 pod nr tel. 799 846 361.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „MIŚ” W KOŃSKICH (dalej jako: „Przedszkole”)
Postanowienia ogólne
1. Znając zagrożenie, jakie wiąże się z epidemią koronawirusa w kraju i na świecie, rodzic lub opiekun prawny przyprowadza dziecko do Przedszkola wyłącznie na własną odpowiedzialność.
2. W grupie przedszkolnej może przebywać max. do 12 dzieci. Pierwszeństwo przyjęcia do Przedszkola podczas epidemii mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna, do przestrzeni tej nie wlicza się: pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomieszczeń pomocniczych: ciągów komunikacji wewnętrznej, porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, np. łazienek i toalet. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.
4. Grupa przedszkolna będzie przebywać w wyznaczonych i stałych salach przedszkolnych, które będą wietrzone raz na godzinę.
5. Z sal, w których będzie przebywać grupa przedszkolna, zostaną usunięte te zabawki i przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować.
6. Nie będą odbywać się wyjścia dzieci z budynku Przedszkola na zewnątrz, z wyjątkiem placu zabaw znajdującego się w obrębie nieruchomości, w której znajduje się Przedszkole. Nie będą odbywały się wycieczki, ani spacery poza obręb nieruchomości, na terenie której znajduje się Przedszkole.
7. Przebywanie w Przedszkolu osób z zewnątrz musi zostać ograniczone do koniecznego minimum (np. dostawcy cateringu), z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (tj. zakrycie ust i nosa, dezynfekcja rąk, rękawiczki).
8. Każdego dnia po opuszczeniu Przedszkola przez ostatnie dziecko odbywać się będzie dezynfekcja zabawek i przedmiotów znajdujących się w salach, w których przebywa grupa przedszkolna (np. stołów, krzeseł, klamek), w tym także przedmiotów i urządzeń znajdujących się w łazienkach, a także dezynfekcja placu zabaw. Dezynfekcja będzie się odbywać przy użyciu preparatów do tego przeznaczonych.
9. Dyrektor Agnieszka Zamachowska monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
10. Przy wejściu do Przedszkola musi znajdować się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązkowo powinna skorzystać każda osoba dorosła wchodząca do Przedszkola.
11. Od dostawców żywności będzie się wymagać jednorazowych sztućców.
12. Personel pomocniczy i kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi i z opiekunami grupy przedszkolnej.
Oświadczenie rodzica
1. Rodzic przyprowadzający dziecko do Przedszkola, przed jego pierwszym przyjściem po przerwie spowodowanej pandemią, powinien złożyć na piśmie oświadczenie o treści, jak niżej, jeśli jego treść w danym przypadku jest zgodna z prawdą. Złożenie oświadczenia jest warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola.
„Niniejszym oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą moje dziecko nie ma i nie miało kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie ani w domowej izolacji oraz dziecko jest zdrowe. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar przez pracowników Przedszkola temperatury ciała mojego dziecka codziennie, przy przyjmowaniu dziecka do Przedszkola danego dnia.
Mam pełną świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus. Oświadczam, że przyprowadzam dziecko do Przedszkola wyłącznie na własną odpowiedzialność.”
2. W razie gdyby po złożeniu ww. oświadczenia, informacje w nim zawarte dotyczące stanu zdrowia dziecka i jego styczności z osobami zakażonymi COVID-19 lub objętymi kwarantanną lub domową izolacją, uległy zmianie, rodzic ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym Dyrektor Agnieszkę Zamachowską mailowo (miskonskie@gmail.com) i zaniechać przyprowadzania dziecka do Przedszkola.
Przyjmowanie dzieci
1. Dziecko do Przedszkola może być przyprowadzane wyłącznie przez osobę zdrową.
2. Do Przedszkola mogą być przyjmowane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Do Przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci, co do których rodzic ma wiedzę, że miało ono styczność z osobą chorą na COVID-19 lub z osobą objętą kwarantanną lub domową izolacją. Do Przedszkola nie mogą być przyprowadzane także dzieci, które mieszkają z osobą objętą kwarantanną lub domową izolacją.
4. Rodzic przyprowadzający dziecko nie powinien wchodzić do Przedszkola. Powinien przekazać dziecko pracownikowi Przedszkola przed wejściem do Przedszkola, zachowując od pracownika Przedszkola bezpieczną odległość min. 2 metrów.
5. Gdyby z powodu wyjątkowych okoliczności rodzic przyprowadzający dziecko był zmuszony wejść do Przedszkola, to wówczas wchodząc do Przedszkola powinien obowiązkowo zdezynfekować ręce. Powinien mieć także zasłonięte usta i nos (musi posiadać własne środki ochrony, np. maseczkę lub szalik lub arafatkę).
6. Przy przyjmowaniu dziecka do Przedszkola danego dnia, dziecko będzie mieć badaną temperaturę ciała przy pomocy termometru bezdotykowego oraz będzie kierowane do łazienki celem umycia rąk wodą i mydłem.
7. Rodzice przyprowadzający dziecko do Przedszkola powinni zachowywać miedzy sobą odpowiedni odstęp min. 2 metrów.
8. Dzieci nie mogą wnosić do Przedszkola żadnych rzeczy (np. zabawek) z domu.
9. Rodzic przyprowadzający dziecko do Przedszkola ma obowiązek zachować ok. 2-metrowy dystans od pracowników Przedszkola, jak i innych rodziców/opie i dzieci przebywających w Przedszkolu.
10. Rodzic dla dziecka powyżej 4 roku życia zapewnia maseczkę na czas drogi do/z Przedszkola, chyba że zmianie ulegną przepisy prawne przewidujące taki obowiązek.
Odbieranie dzieci
1. Celem odebrania dziecka z Przedszkola rodzic informuje o swoim przybyciu pracowników Przedszkola, wchodząc do Przedszkola i pozostając przez cały ten czas przy drzwiach wejściowych. Natychmiast po poinformowaniu o swoim przybyciu powinien opuścić Przedszkole i czekać na dziecko na zewnątrz, z zachowaniem odpowiedniego dystansu min. 2 metrów od pozostałych oczekujących.
2. Wchodząc do Przedszkola celem poinformowania o swoim przybyciu rodzic powinien obowiązkowo mieć zasłonięte usta i nos, a także zachować minimum 2-metrowy dystans od pracowników Przedszkola, jak i dzieci przebywających w Przedszkolu.
3. Po odbiór dziecka z Przedszkola powinni zgłaszać się wyłącznie rodzice zdrowi.
4. Dzieci nie powinny zabierać z Przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
Dodatkowe wskazówki dla pracowników Przedszkola
1. Do pracy w Przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik Przedszkola nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. Powinien także powiadomić o tym Wicedyrektor Agnieszkę Zamachowską.
2. Pracownicy Przedszkola mają obowiązek wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, a także iż powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
3. Pracownicy Przedszkola podczas pracy są zobowiązani do częstego, co najmniej 30-sekundowego mycia rąk ciepłą wodą i mydłem.
4. Pracownicy Przedszkola będą posiadać środki ochrony higienicznej, w tym jednorazowe rękawiczki lub płyn do dezynfekcji rąk, a także przyłbice lub maseczki.
5. Pracownicy Przedszkola powinni zachowywać pomiędzy sobą dystans wynoszący co najmniej 1,5 m.
Procedury w razie stwierdzenia podejrzenia zakażenia
1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. Pomieszczenie to, po opuszczeniu go przez osobę z objawami chorobowymi, jest myte, a także dezynfekowane są w nim powierzchnie dotykowe.
2. W przypadku stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów chorobowych sugerujących zakażenie COVID-19 (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy poprzez skierowanie do ww. pomieszczenia. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki.
3. Pracownik Przedszkola, który zauważył u dziecka objawy chorobowe, informuje o tym niezwłocznie Wicedyrektor Agnieszkę Zamachowską. Wicedyrektor Agnieszka Zamachowska kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie z rodzicem dziecka i informuje o objawach, wzywając do pilnego stawienia się celem odebrania dziecka z Przedszkola. Następnie informuje najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do wytycznych podanych przez stację. W dalszej kolejności Wicedyrektor Agnieszka Zamachowska kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci obecnych danego dnia w Przedszkolu i informuje ich o zaistniałej sytuacji.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, pracownik Przedszkola, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
5. W przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola, będącego w pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę, izoluje się od dzieci i informuje Wicedyrektora Agnieszkę Zamachowską o podejrzeniu, zachowując stosowny dystans i środki ostrożności. Wicedyrektor Agnieszka Zamachowska zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie Przedszkola instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
6. Obszar, w którym przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19, jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Dzieci zaś powinny zostać przeprowadzone, jeśli to możliwe, do innej sali niż ta, w której przebywał ten pracownik.
7. Wicedyrektor Agnieszka Zamachowska sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
8. Wicedyrektor Agnieszka Zamachowska, na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
9. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników Przedszkola o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w Przedszkolu, Wicedyrektor Agnieszka Zamachowska skontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji co do dalszego postępowania.
6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach:
Postanowienia końcowe
1. Procedury te wchodzą w życie od dnia 6 maja 2020 r. i obowiązują do odwołania, z tym że powrót dzieci do Przedszkola po przerwie spowodowanej epidemią, jest planowany dopiero na dzień 1 czerwca 2020 r.
2. Za wdrożenie niniejszych procedur i bieżącą kontrolę ich stosowania odpowiada Wicedyrektor Agnieszka Zamachowska.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „rodzicu” należy przez to rozumieć także ewentualnego opiekuna prawnego dziecka, a w przypadku postanowień dotyczących odbierania dziecka z Przedszkola – także osobę upoważnioną przez rodzica lub opiekuna prawnego do odbioru dziecka z Przedszkola.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „pracowniku Przedszkola” należy przez to rozumieć opiekunów grup przedszkolnych, ale także inne osoby zaangażowane w obsługę Przedszkola (np. nauczycieli, dostawców żywności, personel sprzątający).
5. W razie jakichkolwiek niejasności w niniejszym Regulaminie, rozstrzygać je będzie Wicedyrektor Agnieszka Zamachowska, mając na uwadze najwyższą staranność i troskę o zdrowie dzieci, pracowników Przedszkola, a także innych osób.
6. Opracowane procedury opierają się o wymienione poniżej dokumenty i akty prawne, i zostały dostosowane do warunków Niepublicznego Przedszkola „Miś” w Końskich:
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 780),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 781).

 

OŚWIADCZENIE
Data: ………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………….
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą moje dziecko nie ma i nie miało kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie ani w domowej izolacji oraz dziecko jest zdrowe. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar przez pracowników Przedszkola temperatury ciała mojego dziecka codziennie, przy przyjmowaniu dziecka do Przedszkola danego dnia.
Mam pełną świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus. Oświadczam, że przyprowadzam dziecko do Przedszkola wyłącznie na własną odpowiedzialność.
_____________________
(własnoręczny podpis)
0 0 votes
Oceń wpis
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments